REYN Bosnia and Herzegovina

16.06.2020. PODJELA VAUČERA ZA ROMSKE PORODICE NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA

Općina Ilidža – Velika Aleja u ulici Karla Maja formirano je prije desetak godina neformalno naselje u kome trenutno boravi 11 romskih porodica. Objekti su napravljeni od daske, lima i kartona. Predstavnici Udruženja „ Kali Sara – RIC“ su dana 16. juna obišli ovo naselje i u sklopu REYN projekta uručili donaciju u vidu vaučera za 11 porodica za kupovinu hrane i higijenskih artikala u prodavnicama Bingo d.o.o.

Udruženje „ Kali Sara – RIC“ je od mjeseca marta pa do danas četiri puta posjetilo ovo naselje i porodicama su uručene dvije privatne donacije koje su sadržavale hranu i odjeću. Pored ove dvije privatne donacija uručena im je pomoć UNICEF/USAID u vidu higjensko-sanitarnih paketa.

U predhodnom periodu udruženje „ Kali Sara – RIC“ u saradnji sa OSCE Misijom u BiH zagovaralo je stambeno zbrinjavanje ovih porodica na zvaničnim sastancima sa predstavnicima općine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Razgovori su se završavali obećanjima od strane predstavnika općine da će pronaći rješenje za njihovo stambeno zbrinjavanje napominjući da općina ne raspolaže „slobodnim“ građevinskim zemljištem. Općina Ilidža do sada nikada nije aplicira na grant sredstva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u namjeri da stambeno zbrine ove porodice i ako su oni dugogodišnji stanovnici ove općine.

Ovih jedanaest porodica nisu bili stanovnici bivšeg neformalnog naselja Roma na Butmiru koje je projektom Kanotnalne vlade Sarajevo iz 2006/2007 godinu disperzirano u više općina na području Kantona. Ove porodice su najčešće boravili na području Hrasnice. Kao što je već predhodno navedeno na ovoj lokaciji žive dugi niz godina. Treba istaći da u okviru ovih porodica živi više od 65 članova romske zajednice, od čega je 75 % djece uzrasta od 0 do 15 godina. Koliko je poznato niti jedno od djece nije uključeno u proces redovnog obrazovanja, dok su roditelji nezaposleni, nepismeni i uglavnom se bave prosjačenjem ili sakupljanjem sekundarnih sirovina.